Regulamin strony internetowej
www.nadobrymtorze.pl oraz www.kurs.nadobrymtorze.pl

Obowiązuje od dnia 03.01.2024 r.

§ 1
Definicje

Kurs – kurs internetowy „Postaw na transport publiczny i wygraj wybory”. Dostępny po wypełnieniu formularza na stronie www.kurs.nadobrymtorze.pl i tym samym zapisaniu się na newsletter. Dostęp do kursu jest udzielany drogą mailową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – serwis internetowy osadzony na stronie internetowej www.nadobrymtorze.pl oraz www.kurs.nadobrymtorze.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy swoje usługi.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – Piotr Franke, działający jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, ul. Bernardyńska 16b/85, 02-904 Warszawa, adres e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Dane osobowe – dane Użytkownika, takie jak: imię i adres e-mail.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • cele Serwisu,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi w Serwisie niniejszy Regulamin.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3
Cele Serwisu

Celem Serwisu jest:

 1. Publikowanie podcastu Na dobrym torze
 2. Zbieranie zapisów na Newsletter
 3. Wysyłanie newslettera (informowanie o nowych odcinkach, wysyłanie treści marketingowych)
 4. Udostępnienie kursu online Postaw na transport publiczny i wygraj wybory
 5. Umożliwienie dyskusji i komentowania treści na stronie www.nadobrymtorze.pl

§ 4
Zawarcie umowy

 1. Zasady korzystania z Serwisu, w tym dostępu do zamieszczanych w nim treści, odcinków podcastu i komentowania wpisów obowiązują Użytkownika Serwisu od chwili wejścia na stronę Serwisu.
 2. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostarczania treści cyfrowych na zamówienie Użytkownika, tj. Newslettera oraz Kursu, zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie, zaakceptowania regulaminu i kliknięcia przycisku „Zapisuję się” lub „Dołączam”.
 3. Użytkownik, który zamawia Usługę Newslettera akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany podczas zapisu na Newsletter lub zapisu na Kurs.
 4. Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usługi.
 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
 6. Z Serwisu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 13 lat. Serwis nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków prawnych dla osób małoletnich.

§ 5
Usługi wchodzące w zakres Serwisu

 1. Treści eksperckie w temacie zrównoważonego transportu, mobilności i tematy pokrewne.
 2. Komentarze i możliwość prowadzenia dyskusji na tematy związane z treściami publikowanymi w Serwisie.
 3. Newsletter – usługa dostępna wyłącznie po dobrowolnym i bezpłatnym zapisaniu się przez Użytkownika.
 4. Kurs – usługa dostępna po zapisaniu się na newsletter, gdzie Użytkownik płaci swoimi danymi osobowymi (imię i adres e-mail) lub dostępna za opłatą, po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą.

§ 6
Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • dostęp do przeglądarki internetowej
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług, tj. po akceptacji przez Użytkownika regulaminu.

§ 7
Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem, że niektóre usługi mogą być dostępne wyłącznie czasowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem świadczonych Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z niego w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

§ 8
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu i dostępnych w nim treści, w tym podcastów jest bezpłatne.
 2. Użytkownik wchodząc na stronę Serwisu, aby móc z niego w pełni korzystać musi zaakceptować obowiązującą w Serwisie politykę prywatności, w tym politykę cookies.
 3. Aby zrezygnować z usługi korzystania z Serwisu, Użytkownik musi zakończyć przeglądanie strony i zamknąć zakładkę z Serwisem w przeglądarce.

§ 9
Zapis i korzystanie z usługi Newsletter oraz Kurs

 1. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zapisu w Serwisie, w tym podanie swojego imienia oraz aktualnego adresu e-mail, a następnie zaznaczanie umieszonego poniżej okienka (checkbox), czym Użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Na koniec należy kliknąć „Zapisuję się”, „Dołączam” lub podobne.
 2. Po wysłaniu formularza należy zalogować się do swojej skrzynki pocztowej, wskazanej w formularzu, odszukać zwrotną wiadomość e-mail od Usługodawcy i potwierdzić w jej treści, poprzez kliknięcie we wskazany link, swój adres e-mail i zapis. Jest to warunek konieczny, aby skutecznie zamówić usługę Newsletter.
 3. Zamówienie usługi Kurs i dołączenie do mailowego Kursu online następuje przez wypełnienie formularza zapisu w Serwisie. Wymagane w tym celu jest podanie swojego imienia oraz aktualnego adresu e-mail.
 4. Aby skutecznie zamówić usługę Kurs, należy postępować zgodnie z krokami wymienionymi w § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 5. Dostarczenie usług Newsletter i Kurs odbywa się w zamian za podanie danych osobowych (imię, adres e-mail), które są wymagane w momencie składania zamówienia (zapisu lub dołączenia do Kursu).
 6. Użytkownik, który nie chce podawać swoich danych osobowych w celu otrzymania treści Newslettera lub Kursu, ma możliwość odpłatnego zamówienia usługi Newsletter oraz Kurs, co wymaga zapłaty wskazanej przez Usługodawcę kwoty (ceny).
 7. Aby skutecznie zamówić usługę Newsletter lub Kurs odpłatnie, należy napisać w tej sprawie do Usługodawcy wiadomość e-mail, na adres: kontakt@nadobrymtorze.pl. Wówczas Usługodawca prześle wszelkie informacje niezbędne do finalizacji zamówienia, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wskazanej opłaty.
 8. Po podaniu danych osobowych lub dokonaniu opłaty przez Użytkownika, Usługodawca rozpocznie świadczenie zamówionej usługi.

§ 10
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności.

§ 12
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko),
  • przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
  • uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@nadobrymtorze.pl
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres osoby składającej reklamację.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 13
Dane kontaktowe Usługodawcy

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres Usługodawcy: Piotr Franke, ul. Bernardyńska 16b/85, 02-904 Warszawa, adres e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl

§ 14
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu lub w przypadku usługi Newsletter lub Kurs cofnięcie swojej zgody poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz się” w treści każdej wiadomości e-mail od Usługodawcy, albo zgłoszenie tego Usługodawcy drogą mailową.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@nadobrymtorze.pl
 4. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów cyfrowych, dostarczanych drogą elektroniczną, co do których Użytkownik podczas zakupu odstąpił od prawa zwrotu.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który Użytkownik zamówił swoją usługę,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usługi.
 6. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 14 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.