Regulamin serwisu Na dobrym torze

§ 1
Definicje

 1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy informacji o podcaście i serwisie Na dobrym torze.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.nadobrymtorze.pl/regulamin
 3. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://nadobrymtorze.pl/.
 4. Usługodawca – Piotr Franke działający jako osoba fizyczna, nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkały w Offenbachu, Luisenstr. 74a 63067 Offenbach, adres e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na dostarczaniu informacji oraz treści eksperckich, komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami oraz otrzymywaniu newsletteru.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez publikowanie takich treści w formie komentarzy pod artykułami.
 5. Usługodawca może nie zaakceptować komentarza, który prezentuje treści bezprawne, wulgarne lub obraźliwe.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o podcaście i serwisie Na dobrym torze. Zapis do newsletteru odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletteru. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletteru lub przesyłając takie żądanie do Usługodawcy. Jest to usługa nieodpłatna.
  1. Komentarze – usługa polegająca na komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami eksperckimi publikowanymi w Serwisie. Dodanie komentarza możliwe jest po wypełnieniu formularza do komentowania. Komentarze wymagają akceptacji Usługodawcy. Jest to usługa nieodpłatna.
  1. Dostarczanie treści eksperckich – usługa polegająca na dostarczaniu eksperckiej wiedzy poprzez podcast i artykuły publikowane w Serwisie. Jest to usługa nieodpłatna.

§ 4
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl
  1. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  1. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6
Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy możliwe jest w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu lub wypisanie się z usługi Newsletteru.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 2. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.2022.