Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

47: Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym – Joanna Maj

47: Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym – Joanna Maj

Pod koniec września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan ogólny, który samorządy będą musiały przyjąć do 2026 roku. Zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN to właśnie obowiązujące cały czas Studia przewidywały tereny zabudowy mieszkaniowej …

30: Czysty transport w miastach – Nina Józefina Bąk

Zgodnie z raportem NIK, w Warszawie transport odpowiada za 63 proc. zanieczyszczenia pyłami PM10 oraz ok. 75 proc. tlenkami azotu. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aglomeracji krakowskiej 41% masy wszystkich zanieczyszczeń powietrza wyemitowanych w 2021 r. stanowią zanieczyszczenia z transportu. Pomimo wieloletniej debaty publicznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy przecież wszyscy, zmiany zachodzą …