Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

30: Czysty transport w miastach – Nina Józefina Bąk

Zgodnie z raportem NIK, w Warszawie transport odpowiada za 63 proc. zanieczyszczenia pyłami PM10 oraz ok. 75 proc. tlenkami azotu. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aglomeracji krakowskiej 41% masy wszystkich zanieczyszczeń powietrza wyemitowanych w 2021 r. stanowią zanieczyszczenia z transportu. Pomimo wieloletniej debaty publicznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy przecież wszyscy, zmiany zachodzą …